ارور یخچال فریزر سامسونگ

ارور یخچال فریزر سامسونگ

ارور یخچال فریزر سامسونگ

ارور یخچال فریزر سامسونگ در مدل‌های مختلف به‌صورت کدهای مختلف نمایش داده می‌شود مثلاً وقتی سنسور دیفراست دچار مشکل می‌شود کد ارور در ساید بای ساید و دیگر مدل‌های یخچال متفاوت است با توجه به مدل یخچال خود می‌توانید علت ارور را از لیست ارورها پیدا کنید.

در بعضی از موارد می‌توانید با توجه به مدل یخچال خود لیست ارورها را از دفترچه راهنمای یخچال مطالعه نمایید. برطرف کردن ارورها نیاز به اطلاعات فنی دارد حتماً دفترچه راهنمای محصول را مطالعه نمایید.

ارور یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید مدل MASSIMO

ارور  1E : با نمایش این ارور بر روی صفحه‌نمایش، نشان می‌دهد که سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید شما دچار مشکل شده است.

ارور  2E : این ارور نشان می‌دهد که سنسور محیطی فریزر ساید بای ساید دچار مشکل شده است.

ارور  4E : این ارور نشان می‌دهد که سنسور دیفراست فریزر دچار مشکل شده است و نیاز به تعمیر دارد.

ارور  27E : این ارور نشان می‌دهد که هیتر دامپر یخچال ساید بای ساید دچار خطا و مشکل شده است.

ارور  41E : با نمایش این ارور نشان می‌دهد که ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال ساید بای ساید دچار مشکل و ایرادشده است.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RL729-730

ارور R 1 a : نمایش این ارور نشان می‌دهد که سنسور یخ‌ساز یخچال دچار ایراد و مشکل شده است .

ارور R 1 b : نمایش این ارور نشان می‌دهد که ایراد و مشکل مربوط به سنسور دمای یخچال است.

ارور R 1 c : نمایش این ارور نشان از وجود ایراد و مشکل در سنسور دیفراست یخچال دارد.

ارور R 1 d : نمایش این ارور  نشان‌دهنده وجود مشکل در فن یخچال می‌باشد.

ارور R 1 e : نمایش این ارور نشان‌دهنده وجود مشکل در یخ‌ساز یخچال می‌باشد. ممکن است برد الکترونیک یخچال دچار مشکل شده باشد.

ارور R 1 g : نمایش این ارور مربوط به هیتر دیفراست یخچال و برد الکترونیک یخچال می‌باشد.

ارور F 1 a : نمایش این ارور مربوط به سنسور محیطی فریزر می‌باشد.

ارور F 1 b : نمایش این ارور نشان می‌دهد که مشکل مربوط به سنسور دمای فریزر می‌باشد.

ارور F 1 c : نمایش این ارور مربوط به سنسور دیفراست فریزر می‌باشد.

ارور F 1 d : نمایش این ارور نشان می‌دهد که فن فریزر دچار مشکل شده است.

ارور F 1 e : نمایش این ارور نشان می‌دهد که فن کندانسور دچار ایراد و مشکل شده است.

ارور F 1 g : نمایش این ارور نشان می‌دهد که هیتر دیفراست فریزر و ترموفیوز و برد الکترونیک دچار مشکل و ایرادشده است.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RZ19 – 20

ارور 1 : نمایش این ارور نشان می‌دهد مشکل و ایراد مربوط به سنسور فریزر می‌باشد.

ارور 4 : نمایش این ارور نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دیفراست می‌باشد.

ارور 6 : نمایش این ارور نشان می‌دهد که سنسور بیرونی محیطی فریزر دچار مشکل شده است.

ارور 7 : نمایش این ارور نشان می‌دهد که فن فریزر دچار مشکل و ایرادشده است.

ارور 8 : نمایش این ارور نشان می‌دهد کمپرسور (کندانسور) فریزر دچار مشکل و ایرادشده است.

ارور 9 : نمایش این ارور نشان می‌دهد دیفراست فریزر دچار مشکل شده است.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR 18

ارور شماره 2 : نمایش این ارور در نمایشگر  نشان‌دهنده وجود مشکل و ایراد در سنسور دمای داخلی یخچال است.

ارور شماره 5 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل و ایراد در سنسور دیفراست یخچال است.

ارور شماره 6 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای خارجی محیط است.

ارور شماره 7 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در فن یخچال می‌باشد.

ارور شماره 8 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در فن کمپرسور یخچال می‌باشد.

ارور شماره 9 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در سیستم دیفراست یخچال می‌باشد.

ارور شماره 1 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای داخلی فریزر است.

ارور شماره 4 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دیفراست فریزر است.

ارور شماره 6 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای خارجی محیط است.

ارور شماره 7 :  نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در فن دستگاه فریزر می‌باشد.

ارور شماره 8 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در فن کمپرسور فریزر است.

ارور شماره 9 : نمایش این ارور در نمایشگر نشان‌دهنده وجود مشکل در سیستم دیفراست فریزر است.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RT79K

ارور R 1 : نمایش این ارور نشان می‌دهد سنسور دمای یخچال دچار مشکل شده است.

ارور F 1 : نمایش این ارور نشان می‌دهد سنسور محیطی دستگاه دچار مشکل شده است.

ارور F 1 B : نمایش این ارور نشان می‌دهد سنسور دمای فریزر دچار مشکل شده است

ارور F 1 C  : این ارور وقتی نمایش داده می‌شود نشان‌دهنده این است که  سنسور دیفراست فریزر دچار مشکل شده است .

ارورR 1 F : این ارور نشان‌دهنده بروز مشکل و ایراد در سنسور کشوی مجزای داخل یخچال است.

ارور F 1 G : نمایش این ارور نشان‌دهنده بروز خطا و مشکل در سیستم دیفراست فریزر است.

ارور F 1 D : نمایش این ارور مربوط به بروز مشکل و ایراد در فن فریزر می‌باشد.

ارور F 1 E : نشان دادن این ارور مربوط به وجود ایراد و مشکل در فن کندانسور فریزر می‌باشد.

ارور F 10 B : نمایش این ارور مربوط به مشکل و ایراد در هیتر دمپر یخچال است.

ارور F 10 A : نمایش این ارور نشان‌دهنده این است که هیتر دمپر محفظه سردکننده سریع  فریزر با مشکل روبرو شده است.

ارور F 1 e : نمایش این ارور نشان می‌دهد فن کندانسور فریزر با مشکل مواجه شده است .

ارور F 1 f : این ارور نشان‌دهنده این است که سنسور محفظه یخ‌ساز فریزر دچار مشکل است.

ارور F 1 g : نمایش این ارور نشان می‌دهد در سیستم دیفراست فریزر مشکل به وجود آمده است .

ارور F 10 b : نمایش این ارور نشان‌دهنده این است که فن محفظه یخ‌ساز در یخچال به‌درستی کار نمی‌کند و دچار مشکل شده است.

ارور F 1 c : نشان دادن این ارور بر وجود مشکل و ایراد در سنسور دیفراست فریزر دلالت دارد.

ارور F 1 a : این ارور وجود مشکل در سنسور خارجی فریزر را نشان می‌دهد.

ارور F 1 b : نمایش این ارور وجود ایراد و خرابی در سنسور دمای فریزر را نشان می‌دهد. می‌باشد.

ارور F 10 g : این ارور نشان‌دهنده ایراد و مشکل در ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر است.

ارور F 10 f : در صورت مشکل ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور این ارور نشان داده می‌شود.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RZ18

ارور 2 : زمانی که سنسور دمای داخلی یخچال دچار ایراد می‌شود این ارور نمایش داده می‌شود.

ارور 5 : وقتی سنسور دیفراست یخچال با مشکل مواجه می‌شود دستگاه این ارور را نشان می‌دهد.

ارور 6 : چنانچه با نمایش دستگاه این ارور را نمایش داد می‌توان فهمید که سنسور دمای خارجی محیط دچار اختلال شده است.

ارور 7 : با نمایش این ارور دستگاه نشان می‌دهد که ایراد و مشکل از فن یخچال می‌باشد.

ارور 8 : وقتی فن کمپرسور دچار ایراد و مشکل در عملکرد می‌شود دستگاه این ارور را نمایش می‌دهد.

ارور 9 :  با نمایش این ارور دستگاه نشان می‌دهد که سیستم دیفراست یخچال با مشکل روبرو شده است.

ارور 1 : زمانی که سنسور دمای داخلی فریزر با مشکل مواجه شود یخچال این ارور را نمایش می‌دهد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =